Politika IMS společnosti BLOCH SERVIS s.r.o.

Vizí managementu společnosti je trvalý růst a stabilita, vysoce profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníky a dodavateli, zavádění nových technologií, dokonalá jakost nabízených služeb a maximální péče o kvalitu a zlepšování životního prostředí.

Politika EMS pro rok 2006

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti politiku v oblasti systému environmentálního managementu:

 

Zaměstnanci společnosti BLOCH SERVIS s.r.o., vědomi si své odpovědnosti k vlastníkům, obchodním partnerům a celé společnosti, přijali environmentální politiku orientovanou na soulad se zákony, ochranu životního prostředí, zavedení systému environmentálního řízení, snižování environmentálních rizik, otevřený přístup k řešení otázek životního prostředí, včasné hodnocení vlivů na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Environmentální politika je zaměřena na:

Otevřený přístup

Umožnění přístupu zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, podpora výměny informací, otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupráce s orgány státní správy.

Ochranu zdraví a bezpečnost

Ochrana zdraví zaměstnanců a ochrana vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

Ochranu životního prostředí

Plnění požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a ostatních požadavků, závazných pro společnost. Dodržování závazných limitů emisí do životního prostředí a úsilí o jejich minimalizaci.

Energie

Postupné snižování spotřeby energií a surovin na základě vědeckých a technických poznatků.

Technologii a provoz

Péče o řádnou údržbu mechanizmů a zařízení, snaha o přednostní používání ekologicky šetrné technologie. Zabezpečení provozu s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí.

Odpovědnost

Pravidelné přezkoumávání environmentálních cílů, cílových hodnot a environmentálních programů.

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání, motivování a informování zaměstnanců o environmentálních dopadech jejich práce.

Prevenci a zlepšování

Zabránění nevratnému poškození životního prostředí neustálým zdokonalováním v rámci environmentálních programů a environmentálního profilu společnosti, v souladu s úrovní technického poznání. Předávání environmentálních zkušeností uvnitř společnost, s dodavateli, odběrateli a spolupracujícími organizacemi.